Regulamin strony internetowej

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Nadrzędnym celem Strony internetowej jest udostępnianie Użytkownikom informacji o Usługodawcy oraz umożliwienie kontaktowania się z nim za jej pośrednictwem.
  2. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
  4. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
  5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
   1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
   2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
  6. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 2. Zamawianie usług lub towarów

  1. Strona internetowa nie umożliwia zamawiania usług lub towarów.
  2. Zamówienia na usługi świadczone przez Usługodawcę lub towary można składać indywidualnie drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hurtowniaszkla@xl.wp.pl
  3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży obowiązują ogólne warunku umowne będące załącznikiem do formularza.
 3. Postępowanie reklamacyjne

  1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
   1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
   2. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
  3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
  4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 4. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

  1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
   2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
   3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
   4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
  3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
 5. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

  1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.
  2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.
 6. Udostępnianie mapy

  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom mapę.
  2. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę.
  3. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Usługodawcy.
 7. Warunki licencyjne dotyczące zawartości Strony internetowej

  1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych warunków.
  2. Nazwa, projekt graficzny, struktura, kod źródłowy lub skompilowany Strony internetowej, strony internetowe służące do jej obsługi oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Strony internetowej, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Strony internetowej ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Strony internetowej i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
  3. Prawo do używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
  5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Strony internetowej.
 8. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na Stronie internetowej.
  2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
   1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
   2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
   3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
   4. zmiana przepisów prawa: regulujących usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
   5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
  3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej.
  4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze Strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej.
  5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
  6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

   2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy usługi,

   3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

  3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
  6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
  7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
 10. Definicje użyte w regulaminie

  • Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Strony internetowej.
  • Strona internetowa to strona internetowa, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: hurtszkla.pl.
  • Usługodawca to Katarzyna Sauerman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HURTOWNIA SZKŁA KATARZYNA SAUERMAN, z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 28, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 9541584997 oraz REGON 276281344, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Strony internetowej. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: hurtowniaszkla@xl.wp.pl.
  • Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.

 

 

Dodatkowe dokumenty

formularz reklamacji.docx

odstąpienie od umowy.docx

Polityka prywatności i plików cookies.pdf

Ogólne Warunki Umowne - hurtszkla.pl.pdf


Regulamin · Polityka prywatności · Formularz reklamacyjny · Odstąpienie od umowy

© hurtszkla.pl · Projekt: devesoft.pl Zamówienia przyjmujemy pod adresem hurtowniaszkla@xl.wp.pl

-->